Pythoni programmeerimise praktiline kursus

Kursus on mõeldud algajatele ja pakub praktilist lähenemist Pythoni programmeerimiskeele õppimisele. Kursus katab põhilised süntaksid, andmetüübid, loogika ja funktsioonid ning annab õpilastele vajalikud oskused Pythoni kasutamiseks erinevates valdkondades.

Õppe kogumaht

70 ak.t.
(40 kontaktõpe ja 30 iseseisev töö)

Toimumise aeg

15.04.24 - 31.05.24
29.04.24 - 14.06.24
13.05.24 - 28.06.24

Õppepäevad

kokkuleppel

Toimumise koht

Jõe 2, Tallinn

Õppetasu

820 € + km/osaleja

Eesmärk

Kursuse eesmärk on anda praktilised oskused ja teadmised Pythoni programmeerimiskeele kasutamiseks. Kursuse lõpuks peaksid õppijad olema võimelised lahendama erinevaid programmeerimisülesandeid Pythonis ning suutma rakendada oma oskusi erinevates valdkondades, mitte ainult programmiarenduses.

Õppekava

1.1. Pythoni programmeerimiskeele tutvustus, süntaks
1.2. Programmeerimise põhimõisted
1.3. Muutujad ja andmetüübid
1.4. Tingimus- ja korduslaused
1.5. Funktsioonide loomine ja kasutamine
1.6. Listid, sõnastikud ja hulgad
1.7. Käivitus exe faili loomine

2.1. Andmete käsitlemine ja manipuleerimine
2.2. Andmete sorteerimine ja filtreerimine

3.1. Tekstifailide lugemine ja kirjutamine
3.2. Andmete salvestamine ja lugemine CSV/JSON vormingus
3.3. Tekstiliste andmete töötlemine failidest
3.4. PDF-failide lugemine

4.1. Tkinteri ja GUI mõistete alused.
4.2. Kasutajaliidese struktureerimine ja kasutajaliidesega suhtlemine.
4.3. Meetodid andmete väljastamiseks ja kättesaamiseks kasutajaliidesest.
4.4. Kasutajaliidesega töötamise automatiseerimine.

5.1. Veebiandmete pärimine ja vastuste töötlemine
5.2. Veebilehtede skraibimine
5.3. RESTful API mõiste ja põhimõtted
5.4. Veebiteenuste kasutamine Pythonis

Õpiväljundid

Koolituse lõpetanu:

 • omab põhjalikke teadmisi Pythoni programmeerimiskeelest ja selle süntaksist
 • oskab luua ja kasutada erinevaid andmetüüpe ning rakendada loogikat ja otsustusstruktuure
 • suudab kirjutada funktsioone ja kasutada mooduleid
 • oskab kasutada failioperatsioone, et hallata ja automatiseerida andmetöötlusülesandeid andmetöötlus
 • loob graafilise kasutajaliidesega interaktiivseid rakendusi
 • oskab struktureerida andmeid ja lahendada probleeme Pythoni abil
 • suudab luua väiksemaid projekte Pythonis
 • oskab rakendada andmete kogumiseks, töötlemiseks ja visualiseerimiseks API-tehnikaid

Sihtrühm

Koolitusele on oodatud:

 • algajad, kes soovivad omandada nõutud IT-eriala
 • inimesed, kes soovivad automatiseerida isiklikke, koduseid või kontoriülesandeid
 • õppijad, kes soovivad laiendada oma digitaalset kirjaoskust

Õppemeetodid

Auditoorne töö (40 ak.t): loengud, praktilised harjutused, rühmatööd
Iseseisev töö (30 ak.t): kindlate eesmärkidega töö- ja õppeülesannete täitmine, mille kohta koolitaja annab tagasisidet

Õppematerjalid

Koolitusel osalejad saavad teemakohased jaotusmaterjalid elektroonselt, mis on koostatud koolitaja poolt koolituse kõikide teemade kohta.

Õppekeskkond

Koolitus toimub arvutiklassides kogu vajaliku tehnilise varustusega. Grupi suurus on kuni 10 osalejat. 
Koolitus võib toimuda ka reaalajas veebikeskkonnas. 
Juurdepääs ratastooliga liikumiseks on olemas.
Õppekeskkonna kirjeldus: õppekorralduse alused

Hindamiskriteerium

Õpiväljundeid hinnatakse iseseisvalt sooritatud praktiliste tööde põhjal.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse lõppedes väljastab koolituskeskus tunnistuse või tõendi. Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetundidest ja täitnud 75% praktilistest ülesannetest. Tõend osalemise või täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Kõrgharidus, ja on aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas või omavad vastavasisulist kogemust (õpetamiskogemus IKT valdkonnas)

Õppekavarühm

0611 Arvutikasutus

Registreerimine

Nikita Rõtškov

Informaatika ja Arvutustehnika Kool
Tarkvara ja andmebaaside haldus
Koolitaja kogemus 2017 aastast
Oskused:Gamedev/C#/Python/3D