MySQL. Andmebaaside projekteerimine

Kursus pakub põhjalikku ülevaadet MySQL andmebaasisüsteemi kasutamisest ja andmebaaside kavandamise põhimõtetest. Õppijad omandavad praktilisi oskusi andmebaaside loomisel ja optimeerimisel, valmistudes tõhusalt hallama andmeid ja arendama tulevikus keerukamaid andmebaasilahendusi.

Õppe kogumaht

85 ak.t.
(60 kontaktõpe ja 25 iseseisev töö)

Toimumise aeg

01.04.24 - 07.06.24
15.04.24 - 21.06.24
29.04.24 - 05.07.24

Õppepäevad

kokkuleppel

Toimumise koht

Jõe 2, Tallinn

Õppetasu

1230 € + km/osaleja

Eesmärk

Kursuse eesmärgiks on anda osalejatele põhjalikud teadmised ja praktilised oskused MySQL andmebaaside projekteerimise valdkonnas. Kursuse käigus õpitakse mõistma andmebaasisüsteemide põhimõtteid, omandatakse oskused andmemudelite loomiseks, tabelite ja suhete kujundamiseks ning õpitakse kasutama SQL päringuid andmete haldamiseks, manipuleerimiseks ja analüüsimiseks. Kursus võimaldab osalejatel omandada vajalikud teadmised, et planeerida, disainida ja rakendada tõhusaid andmebaase MySQL keskkonnas.

Õppekava

1.1. Sissejuhatus andmebaasidesse.
– Tutvumine andmebaaside mõistega.
– Andmebaaside roll infosüsteemides.
1.2. Relatsioonandmebaaside struktuur.
– Põhilised komponendid relatsioonandmebaasis.
– Tabelid, väljad, kirjed.

2.1. Sissejuhatus SQL-i.
– Päringu stiil ja selle tähtsus.
– SELECT. Duplikaatide eemaldamine, DISTINCT.
2.2. Loogilised operaatorid ja tingimuslikud konstruktsioonid.
– Võrdlusoperaatorid: =, <>, <, >, <=, >=.
– Operaator LIKE.
– Loogilised operaatorid: AND, OR, NOT.
– Andmete filtreerimine (BETWEEN, IN, LIKE, IS NULL).
– Andmete sorteerimine (ORDER BY).
– Tingimuslikud konstruktsioonid operaatoritega CASE, CASE, IF THEN, ELSE.
2.3. Valiku piiramine: LIMIT.

3.1. Andmebaasi loomine ja kustutamine.
– Operaatorid CREATE DATABASE ja DROP DATABASE.
3.2. Andmetüübid MySQLis.
– CHAR, VARCHAR, INT, DECIMAL, DATE ja muud.
– Operaatorid CREATE TABLE ja ALTER TABLE.
3.3 Võtmed ja piirangud.
– PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, NOT NULL.

4.1. Matemaatilised ja stringifunktsioonid.
– Lihtsad matemaatilised väljendid SQL-is.
– Funktsioonid SUM, MIN, MAX, AVG, COUNT.
– Stringifunktsioonid: CONCAT, SUBSTRING, REPLACE ja teised.
4.2. Operaator GROUP BY ja HAVING.
– Andmete grupeerimine.
– Gruppide filtreerimine.

5.1. Andmete sisestamine tabelisse (INSERT).
5.2. Andmete uuendamine (UPDATE).
5.3. Andmete kustutamine (DELETE).

6.1.Operaatorid JOIN ja UNION.
– Tabelite ühendamise tüübid: INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL JOIN.
– UNION ja UNION ALL päringute tulemuste ühendamine.

7.1. Vaadete mõiste (VIEW).
7.2. Vaadete loomine, muutmine ja kustutamine.

8.1. Andmete importimine ja eksportimine.
– Andmete laadimine tabelisse.
– Andmete eksportimine tabelist.

9.1. Andmebaaside turvalisuse alused.
– SQL-süstimised ja nende ennetamine.
– Kasutajad ja privileegid.

10.1. Salvestatud protseduuride loomine ja käivitamine.
– Salvestatud protseduuride loomise süntaks.
– Parameetrite edastamine salvestatud protseduuridele.
– Lihtsate salvestatud protseduuride loomise ja käivitamise näited.
10.2. Salvestatud funktsioonide loomine ja käivitamine.
– Salvestatud funktsioonide loomise süntaks.
– Töö tagastatavate väärtustega.
– Salvestatud funktsioonide kasutamine päringutes.

11.1. Trigerite loomine ja kasutamine.
– Trigerite loomise süntaks.
– Trigerid sündmuste INSERT, UPDATE, DELETE korral.
– Trigerite kasutamise näited andmete automaatseks muutmiseks.

12.1. Andmebaasimudeli loomine.
– Andmebaasimudeli koostamise põhimõtted.
– Andmete struktureerimine tabeliteks ja väljadeks.
12.2. Andmebaasidisaini põhimõtted.
– Andmebaasi normaalkuju.
– Andmebaasi tervikluse tagamine.
– Võtmeväljade kasutamine.
12.3. Andmebaaside optimeerimine.
– Andmebaasi jõudluse mõõtmine ja optimeerimine.
– Indeksite kasutamine.
– Tabelite partitsioneerimine.

Õpiväljundid

Koolituse lõpetanu:

  • suudab luua andmemudeleid, sealhulgas kavandada ja kujundada andmebaase, tabelite struktuuri ja suhteid
  • oskab koostada SQL päringuid, sealhulgas andmete pärimist, sisestamist, uuendamist ja kustutamist andmebaasist
  • mõistab, kuidas optimeerida andmebaase, et parandada päringute jõudlust ja tõhusust
  • on teadlik andmete turvalisuse ja tervikluse olulisusest ning oskab rakendada sobivaid meetmeid andmete kaitsmiseks volitamata juurdepääsu eest
  • suudab planeerida, projekteerida ja rakendada tõhusaid andmebaase vastavalt konkreetsetele nõuetele ja äriprotsessidele, kasutades MySQL-i

Sihtrühm

Koolitus on suunatud IT-spetsialistidele, andmeanalüütikutele, tarkvaraarendajatele, ärijuhtidele ja üliõpilastele, kes soovivad laiendada oma teadmisi andmebaaside valdkonnas, õppida SQL-i päringute koostamist ning omandada praktilisi oskusi andmemudelite loomisel ja andmebaaside integreerimisel. Koolitus aitab osalejatel paremini hallata andmeid, teha informeeritud otsuseid ning arendada tõhusaid rakendusi.

Õppemeetodid

Auditoorne töö (60 ak.t): loengud, praktilised harjutused, rühmatööd
Iseseisev töö (25 ak.t): kindlate eesmärkidega töö- ja õppeülesannete täitmine, mille kohta koolitaja annab tagasisidet

Õppematerjalid

Koolitusel osalejad saavad teemakohased jaotusmaterjalid elektroonselt, mis on koostatud koolitaja poolt koolituse kõikide teemade kohta.

Õppekeskkond

Koolitus toimub arvutiklassides kogu vajaliku tehnilise varustusega. Grupi suurus on kuni 10 osalejat. 
Koolitus võib toimuda ka reaalajas veebikeskkonnas. 
Juurdepääs ratastooliga liikumiseks on olemas.
Õppekeskkonna kirjeldus: õppekorralduse alused

Hindamiskriteerium

Õpiväljundeid hinnatakse iseseisvalt sooritatud praktiliste tööde põhjal.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse lõppedes väljastab koolituskeskus tunnistuse või tõendi. Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetundidest ja täitnud 75% praktilistest ülesannetest. Tõend osalemise või täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Kõrgharidus, ja on aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas või omavad vastavasisulist kogemust (õpetamiskogemus IKT valdkonnas)

Õppekavarühm

0611 Arvutikasutus

Registreerimine

Anna Alieva

Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation
Informaatika ja infotehnoloogia
Koolitaja kogemus 2020 aastast
Oskused: Front-end/Back-end/SQL