Õppekorralduse alused

1. Üldsätted.

1.1. ITmeister on koolituskeskus, mille asutas ITkool OÜ.
1.2. ITmeister korraldab täiskasvanutele suunatud täiendkoolitusi.
1.3. ITmeister lähtub oma täienduskoolituse (edaspidi koolitus) korraldamisel kehtivast täiskasvanute koolituse seadusest ning täienduskoolitus standartist.
1.4. Õppetöö toimub aadressil Jõe 2, 10151, Tallinn.
1.5. Koolitused toimuvad aastaringselt, koolituskalendri alusel. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
1.6. Koolituse korralduse, kavade ja ajakavadega saab tutvuda kodulehel www.itmeister.ee
1.7. Koolitused toimuvad vene keeles.
1.8. Õppetöö toimub tööpäevadel päevase õppetöö vormis, klientide vajadusel lähtuvalt on võimalikud ka õhtused ja nädalavahetustel läbiviidavad koolitusprogrammid.
1.9. Koolitused toimuvad valdavalt grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse koolitus läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel.
1.10. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud:
– õppekava nimetus;
– õppekavarühm;
– õpiväljundid;
– õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
– õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja iseseisva töö osakaal;
– õppe sisu;
– õppekeskkonna kirjeldus;
– õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
– lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
– koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
1.11. Õppekavad ja muudatused õppekavas kinnitab ITmeister koolituskeskus.

2. Isikuandmete kogunemine ja töötlemine.

2.1. Koolituskeskus kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: ees- ja perekonnanimi, isikukood (tunnistuse või tõendi jaoks), e-posti aadress, kontakttelefon.
2.2. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele (§6)

3. Täiendkoolitusele registreerumine la koolitusgrupi komplekteerimine.

3.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda, täites vastava registreerimisvorm või e-posti (info@itmeister.ee) teel.
3.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot koolituse kontkaktisikult, kelle kontaktid on koolituskeskuse kodulehel.
3.3. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
3.4. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel osalejate nimekiri.
3.5. Koolituskeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mittetäitumisel korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumine edasilükata kuni koolitusgrupi täitumiseni.
3.6. Koolituse registreerinuid teavitatakse koolituse edasilükkumisest või ärajätmisest telefoni või e-posti teel vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks.
3.7. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta.

4. Koolituse alustamise ja koolitusel osalemine.

4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on koolitusjuhi poolt õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu.
4.2. Õppetööst osavõttu kinnitab õppija oma allkirjaga registreerimislehel.

5. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord.

5.1. Koolitus loetakse läbituks, kui on täidetud õppekava mahust vähemalt 75% ja teised koolituskavast tulenevad nõuded (nt arvestus, praktiline töö jms).
5.2. Koolituse lõppedes väljastab koolituskeskus koolituse läbinule tunnistuse või tõendi.
5.3. Tunnistus on koolituse lõpetamist tõendav dokument, mis väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetundidest ja koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja õppija saavutas kõik õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundid.
5.4. Tõend koolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse õppijale juhul, kui õppija on osalenud vähem kui 75% õppetundidest ja koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui õppija ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.
5.5. Välja antud tunnistused/tõendid allkirjastatakse koolijuhtkonna poolt. Kõik tunnistused/tõendid on nummerdatud ja registreeritakse tunnistuste või tõendite registreerimisraamatutes.
5.6. Koolituse dokumente (tunnistuste koopiad, tõendite koopiad, õppijate isiklikud toimikud, tagasiside tulemused jne) säilitatakse kooli arhiivis vastavalt kooli asjaajamiskorrale.
5.7. Koolitusel osaleja täidab koolituse lõpus vastavad tagasisidevormid.
5.8. Õppija arvatakse koolist välja isikliku kirjaliku sooviavalduse põhjal või õppija ja kooli vahel sõlmitud lepingus määratletud õppemaksu tähtaegsel tasumata jätmisel või kui õppija on täitnud õppekava täies mahus.

6. Koolituse eest tasumine.

6.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.
6.2. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe, kus määratakse maksmisele kuuluvad summad ja tähtpäevad.
6.3. Koolitusasutuses ei toimu õppetasust vabastamist.
6.4. Kui koolitusel osaleb ühe tööandja juurest 3 või rohkem osalejat on võimalik saada koolituse hinnast 10% soodustust.
6.5. Õppemaksu suuruse kehtestab koolituskeskus vähemalt 30 päeva enne õppetöö algust.

7. Õppetasu tagastamise ja koolituse katkestamise tingimused.

7.1. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada koolituse kontaktisikut, e-posti või telefoni teel.
7.2. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 päeva enne koolituse algust tagastatakse 100% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel 3-6 päeva enne koolituse toimumist tagastatakse 75% õppetasust. Koolitusest loobumise teatamisel vähem kui 72 tundi enne koolituse toimumise algust või koolitusele teatamata mitteilmumisel õppetasu ei tagastata.
7.3. Kui õppija on registreerinud ennast koolitusele ning siiski ei ilmu koolitusele ning ei teata enda mitteilmumisest vähemalt 7 kalendripäeva ette, siis ei kuulu koolituse eest tasutud summa tagastamisele.
7.4. Koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata ja vahelejäänud tunnid järgnevate õppetundina arvesse ei võeta. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (tervislikud põhjused, töölähetused vms), siis saab õppija liituda järgmise grupiga.

8. Koolitatava kohustused ja õigused.

8.1. Õigused:
8.1.1 nõuda kvaliteetset koolitust;
8.1.2 valida oma võimetele ja huvidele vastav koolitus;
8.1.3 enne koolitusele õppima asumist tutvuda koolituskeskuse õppekorralduse ja õppekava täiendavat infot saada;
8.1.4 lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu, kusjuures sel juhul õppemaksu ei tagastata;
8.1.5 saada kursuse lõpus koolitusel osalemist kinnitav tunnistus või tõend;
8.2. Kohustused:
8.2.1 täitma koolitusleskuse poolt kehtestatud sisekorraeeskirju;
8.2.2 tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja koolituskeskuse töötajate korraldustele;
8.2.3 hoidma tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;
8.2.4 ITmeistri koolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonos koolituskuluna vastavalt tutlumaksuseaduse 7-le 26;
8.2.5 käituma vastavalt üldtunnustatud kõmblusnormidele.

9. Koolitajate kvalifikatsiooninõuded.

9.1. Koolitaja õpetajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

10. Lõppsätted.

10.1. Käesoleva eeskirjaga reguleerimata küsimustes ning erandjuhtudel sõlmitakse õppija ja kursusekeskuse vahel eraldi kokkulepped.

11. Vaidluste lahendamise kord.

11.1. Koolitaja ja õppija vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel.
11.2. Kui osapooled kokkulepet ei saavuta, siis lahendatakse vaidlused vastavalt Eesti Vabariigi kehtivale seadusandlusele.