Androidi rakenduste arendamine Kotlin/Java baasil

Kursus on mõeldud õppijatele, kes soovivad omandada praktilisi oskusi Androidi rakenduste arendamisel. Kursus keskendub Kotlini või Java programmeerimiskeelte kasutamisele Androidi platvormil, õpetades olulisi kontseptsioone ja tehnikaid, et luua funktsionaalseid ja kasutajasõbralikke mobiilirakendusi.

Õppe kogumaht

138 ak.t.
(98 kontaktõpe ja 40 iseseisev töö)

Toimumise aeg

08.04.24 - 28.06.24
22.04.24 - 12.07.24
06.05.24 - 26.07.24

Õppepäevad

kokkuleppel

Toimumise koht

Jõe 2, Tallinn

Õppetasu

2000 € + km/osaleja

Eesmärk

Antud kursuse eesmärk on õpetada osalejatele praktilisi oskusi Androidi rakenduste arendamisel Kotlini või Java programmeerimiskeelt kasutades. Kursus annab ülevaate olulistest kontseptsioonidest ja tehnikatest, et osalejad saaksid luua kvaliteetseid ja kasutajasõbralikke rakendusi Androidi platvormile.

Õppekava

1.1. Android-platvormiga tutvumine
1.2. Arengukeskkonna seadistamine
1.3. Projekti loomine ja käivitamine

2.1. Muutujad, andmetüübid ja operaatorid
2.2. Juhtimisstruktuurid (tingimuslaused, tsüklid)
2.3. Funktsioonid ja klassid

3.1. XML-i kasutamine kasutajaliideste loomiseks
3.2. Vaadete ja paigutuste kasutamine
3.3. Kasutajaliidese suhtlemine ja sündmuste töötlemine

4.1. SQLite andmebaasid ja nende töötlemine
4.2. Andmete salvestamine ja lugemine andmebaasist
4.3. Päringute tegemine andmebaasile

5.1. Aktiivsuste ja fragmentide kontseptsioonid
5.2. Elutsükkel ja sündmuste juhtimine
5.3. Andmete edastamine aktiivsuste ja fragmentide vahel

6.1. SOLID põhimõtted
6.2. MVP
6.3. MVVM
6.4. Esitaja (Presenter), vaadete mudel (ViewModel), LiveData jne mõisted
6.5. Üldine põhimõte “lihtsaim võimalik kasutajaliides”
6.6. Rakenduse loomine MVP arhitektuuril
6.7. Rakenduste loomine MVVM arhitektuuril

7.1. Teavituste loomine ja seadistamine
7.2. Taustateenuste käivitamine ja nendega suhtlemine
7.3. Ülesannete planeerimine ja täitmine taustarežiimis
7.4. Rakenduse seadete loomine

8.1. Adapterite kasutamine andmete sidumiseks
8.2. Andmeallikate kasutamine, näiteks veebiteenused
8.3. Andmete asünkroonne allalaadimine ja selle haldamine

9.1. Menüüde loomine ja kasutamine
9.2. Navigeerimiskomponendid, sealhulgas üleminekud aktiivsuste ja fragmentide vahel
9.3. Tagasi-nupu käitumise seadistamine

Õpiväljundid

Koolituse lõpetanu:

  • omab põhjalikke teadmisi ja oskusi Android-rakenduste arendamiseks Kotlini või Java keeles
  • suudab iseseisvalt luua ja kohandada funktsionaalseid Android-rakendusi, järgides parimaid tavasid ja disainipõhimõtteid
  • mõistab olulisi Android-platvormi kontseptsioone ja oskab neid rakenduste arendamisel ära kasutada
  • omab arusaama Android-ökosüsteemist, sealhulgas rakenduste levitamisest ja kasutajaliidese kujundamisest
  • suudab tõhusalt teha tõrkeotsingut ja lahendada Android-rakendustega seotud probleeme
  • on valmis jätkama oma arengut Android-rakenduste arendamise valdkonnas.

Sihtrühm

Koolitusele on oodatud

  • programmeerimisega alustanud või kogenud arendajad, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi Android-rakenduste arendamises
  • üliõpilased ja lõpetanud, kes soovivad spetsialiseeruda Android-platvormil toimivate rakenduste loomisele
  • igaüks, kellel on huvi Android-rakenduste loomise vastu ja kes soovib omandada praktilisi oskusi selles valdkonnas

Õppemeetodid

Auditoorne töö (98 ak.t): loengud, praktilised harjutused, rühmatööd
Iseseisev töö (40 ak.t): kindlate eesmärkidega töö- ja õppeülesannete täitmine, mille kohta koolitaja annab tagasisidet

Õppematerjalid

Koolitusel osalejad saavad teemakohased jaotusmaterjalid elektroonselt, mis on koostatud koolitaja poolt koolituse kõikide teemade kohta.

Õppekeskkond

Koolitus toimub arvutiklassides kogu vajaliku tehnilise varustusega. Grupi suurus on kuni 10 osalejat. 
Koolitus võib toimuda ka reaalajas veebikeskkonnas. 
Juurdepääs ratastooliga liikumiseks on olemas.
Õppekeskkonna kirjeldus: õppekorralduse alused

Hindamiskriteerium

Õpiväljundeid hinnatakse iseseisvalt sooritatud praktiliste tööde põhjal.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse lõppedes väljastab koolituskeskus tunnistuse või tõendi. Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetundidest ja täitnud 75% praktilistest ülesannetest. Tõend osalemise või täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Kõrgharidus, ja on aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas või omavad vastavasisulist kogemust (õpetamiskogemus IKT valdkonnas)

Õppekavarühm

0611 Arvutikasutus

Registreerimine

Vladislav Ivanov

FernUniversität in Hagen
Bsc Informatik/Computer science
Koolitaja kogemus 2023 aastast
Oskused: Kotlin/Java/Android