Java programmeerimise baaskursus

Kursus tutvustab osalejatele Java keele põhialuseid, alustades süntaksist ja jõudes objektorienteeritud programmeerimise kontseptsioonideni. Kursus varustab õppijaid vajalike oskustega lihtsamate Java rakenduste loomiseks ja annab tugeva aluse edasiseks Java programmeerimiseks.

Õppe kogumaht

137 ak.t.
(97 kontaktõpe ja 40 iseseisev töö)

Toimumise aeg

08.04.24 - 28.06.24
22.04.24 - 12.07.24
06.05.24 - 26.07.24

Õppepäevad

kokkuleppel

Toimumise koht

Jõe 2, Tallinn

Õppetasu

2000 € + km/osaleja

Eesmärk

Kursuse eesmärk on tutvustada õppijatele Java programmeerimiskeelt ning anda neile põhjalikud teadmised ja oskused Java põhialuste kohta. Kursuse käigus õpivad osalejad muutujate kasutamist, tingimuslausete ja tsüklite rakendamist, funktsioonide loomist ning objektorienteeritud programmeerimise põhimõtteid Java-s. Eesmärgiks on anda õppijatele kindel alus Java programmeerimises, et nad saaksid edasi arendada ja rakendada Java-põhiseid tarkvaralahendusi.

Õppekava

1.1. Java keele tutvustus
1.2. JDK paigaldamine ja seadistamine
1.3. Esimene Java programm

2.1. Muutujate deklareerimine ja initsialiseerimine
2.2. Primitiivsed andmetüübid ja nende kasutamine
2.3. Tüübikontroll ja tüübiteisendused

3.1. if-else laused ja tingimusoperatsioonid
3.2. switch-case laused
3.3. for-, while- ja do-while-tsüklid

4.1. Meetodite loomine ja kutsumine
4.2. Tagastusväärtused ja argumentide kasutamine
4.3. Rekursioon

5.1. Klasside ja objektide definitsioon
5.2. Pärimine, polümorfism ja kapseldamine
5.3. Konstruktorid ja meetodid
5.4. Liideste defineerimine ja rakendamine

6.1. Massiivid ja ArrayList
6.2. LinkedList ja Queue
6.3. Stack ja HashSet

7.1. Lugemine ja kirjutamine tekstifailidesse
7.2. Lugemine ja kirjutamine binaarfailidesse
7.3. Andmebaasid ja SQL-i alused

8.1. Erindite tüübid ja käitlemine try-catch blokkidega
8.2. Throws ja throw avaldised

9.1. GITi ülevaade ja põhialused

Õpiväljundid

Koolituse lõpetanu:

  • omab põhjalikke teadmisi Java programmeerimiskeele põhialustest
  • suudab luua ja kasutada muutujaid, tingimuslauseid ja tsükleid Java-s
  • mõistab funktsioonide olulisust ja oskab neid programmeerida
  • omab arusaama objektorienteeritud programmeerimise põhimõtetest ja oskab neid rakendada Java-s
  • on võimeline arendama lihtsamaid Java-põhiseid tarkvaralahendusi
  • omab oskust lugeda ja mõista Java-koodi ning teha selles vajalikke muudatusi

Sihtrühm

Koolitusele on oodatud algajad programmeerijad või IT-huvilised, kes soovivad omandada põhjalikud teadmised Java programmeerimisest.

Õppemeetodid

Auditoorne töö (97 ak.t): loengud, praktilised harjutused, rühmatööd
Iseseisev töö (40 ak.t): kindlate eesmärkidega töö- ja õppeülesannete täitmine, mille kohta koolitaja annab tagasisidet

Õppematerjalid

Koolitusel osalejad saavad teemakohased jaotusmaterjalid elektroonselt, mis on koostatud koolitaja poolt koolituse kõikide teemade kohta.

Õppekeskkond

Koolitus toimub arvutiklassides kogu vajaliku tehnilise varustusega. Grupi suurus on kuni 10 osalejat. 
Koolitus võib toimuda ka reaalajas veebikeskkonnas. 
Juurdepääs ratastooliga liikumiseks on olemas.
Õppekeskkonna kirjeldus: õppekorralduse alused

Hindamiskriteerium

Õpiväljundeid hinnatakse iseseisvalt sooritatud praktiliste tööde põhjal.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koolituse lõppedes väljastab koolituskeskus tunnistuse või tõendi. Koolituse läbinule väljastatakse tunnistus juhul, kui õppija on osalenud vähemalt 75% õppetundidest ja täitnud 75% praktilistest ülesannetest. Tõend osalemise või täiendkoolituse läbimise kohta väljastatakse juhul, kui õppija ei ole saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, kuid võttis osa õppetööst.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus

Kõrgharidus, ja on aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas või omavad vastavasisulist kogemust (õpetamiskogemus IKT valdkonnas)

Õppekavarühm

0611 Arvutikasutus

Registreerimine

Vladislav Ivanov

FernUniversität in Hagen
Bsc Informatik/Computer science
Koolitaja kogemus 2023 aastast
Oskused: Kotlin/Java/Android